Ontwikkeling

Ruimte & Strategie

 

  Retouradres: Postbus 10007, 8000 GA  Zwolle

 
Aan de raad van de gemeente Zwolle

 

 

Behandeld door       R. Ekhart

Onderwerp               Reactie op het burgerinitiatief voor een station in Zwolle Zuid

 

Geachte raadsleden,

 

Binnenkort spreekt u over het burgerinitiatief gericht op de realisatie van een voorstadhalte in Zwolle Zuid. In deze brief geven wij ons standpunt ten aanzien het burgerinitiatief.

 

We zijn voorstander van de realisatie van een voorstadhalte in Zwolle Zuid. De provincie Overijssel heeft deze wens ook.

De realisatie van een voorstadhalte is al bij de bouw van Zwolle Zuid ruimelijk mogelijk gemaakt. De halte wordt ook genoemd in diverse beleidsstukken, waaronder het door de initiatiefnemers genoemde Sternet-onderzoek dat samen met de provincie is opgesteld. Voor een station is ruimte gereserveerd ter hoogte van het winkelcentrum, bij de kruising van de Oldeneelallee met het spoor.

In het nieuwe MIRT komt op aandringen van de Tweede Kamet een apart projectblad “nieuwe stations”.  Onze inzet (met de provincie) is erop gericht dat Zwolle-Zuid op die lijst komt te staan. De provincie heeft deze wens al ingebracht in het MIRT-overleg met het Rijk.

 

De gemeente is afhankelijk van het Rijk om een voorstadhalte te realiseren

De minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd gezag voor het realiseren van een nieuw station. Er is dus medewerking van het Rijk nodig om uberhaupt een station te kunnen openen. De minister toetst daarbij onder meer of een nieuw station voldoende nieuwe reizigers trekt (bovenop een eventuele verschuiving van instappers van station Zwolle naar station Zwolle Zuid). De verwachting is, gelet op ervaringen elders in het land en rond de Kamperlijn, dat (mede)financiering vanuit de regio noodzakelijk zal zijn. Momenteel hebben we nog geen inzicht in de kosten.

 

Technisch is het op dit moment niet mogelijk om een extra stop te integreren in de dienstregeling van de trein. Verdubbeling van het spoor tussen Olst en Wijhe is daarvoor noodzajkelijk.

De dienstregelingsmogelijkheden op de lijn Zwolle-Deventer worden momenteel sterk beperkt door het enkelspoor tussen Olst en Deventer. Op dat traject kunnen treinen elkaar niet passeren. Dat deel enkelspoor is ook de reden dat momenteel niet met aparte stop- en sneltreinen kan worden gereden en dat er geen ruimte in de dienstregeling zit om een extra stop in te lassen bij Zwolle Zuid.

In diverse studies en beleidsdocumenten is de wens naar voren gekomen om het spoor tussen Olst en Deventer te verdubbelen. Tot nu toe is daar geen (financiële) prioriteit aan gegeven door het Rijk. De provincie heeft in het kader van het MIRT-vooroverleg de wens voor spoorverdubbeling in combinatie met de realisatie van een voorstadhalte bij het Rijk op de agenda gezet. Ook in haar concept Ov-tactiek is dit opgenomen.

Als het baanvak verdubbeld is, ontstaat de mogelijkheid om met aparte stoptreinen en intercities te gaan rijden. In het kader van de Netwerkanalyse Noordwest Overijssel heeft de NS aangegeven daar in principe wel voldoende markt voor te zien.

 

Hieronder gaan we nog concreet in op de door de initiatiefnemers voorgestelde acties:

-          We zijn al van plan de wens om een voorstadhalte bij Zwolle Zuid te realiseren opnemen in de Mobiliteitsvisie.

-          We zijn al in overleg met de provincie om de realisatie van de voorstadhalte te bevorderen. De provincie Overijssel is in het kader van het MIRT in gesprek met het Rijk om te stimuleren dat spoorverdubbeling tussen Olst en Deventer en een voorstadhalte bij Zwolle Zuid, op de agenda komt van het Rijk.

-          We hebben regelmatig contact met de leden van de Tweede Kamer die uit de regio Zwolle komen en zullen dit punt ook onder hun aandacht brengen.

-          We hebben regelmatig overleg met Prorail over relevante zaken ten aanzien van het spoor. Ook over een voorstadhalte in Zwolle Zuid is eerder gesproken. Een belangrijkste belemmering is het stuk enkelspoor tussen Olst en Deventer. We zullen de lobby de komende tijd daarom met name daarop richten.

 

Geconcludeerd kan worden dat we als college voorstander zijn van de realisatie van een voorstadhalte in Zwolle Zuid. Dat is ook altijd het beleid geweest. Wij zullen ons met de provincie Overijssel in het kader van het MIRT inzetten voor spoorverdubbeling tussen Olst en Deventer, om zo een station ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

 

Wij zullen u en de initiatiefnemers uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

 

 

 

 

drs. H.J. Meijer, burgemeester

 

 

drs. O. Dijkstra, secretaris